کتاب روانشناسی و علوم غیبی tagged posts

کتاب روانشناسی

نوشتن این کتاب چه مدت طول کشید و می توانید کمی درباره کتاب روانشناسی حقیقت آزمایش این کتاب بگویید؟
نوشتن کتاب حدود سه سال طول کشید. ما خاطراتي داشتيم كه به صورت شفاهي گفته مي شد ، اما در كنار آن خاطرات به اسنادي بر مي خورديم كه به طور دقيق كار مهمي را كه شهيد وراميني در عمليات والفجر 4 انجام داده بود و در نهايت منجر به شهادتش شد ، شرح مي داد...

Read More