دانلود کتاب صوتی call me by your name tagged posts

دانلود کتاب صوتی

به منظور گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور و حمایت از اقدامات و ابتکارات انجام شده در زمینه کتاب و کتابخوانی و همچنین توجه به سازمانها و م institutionsسسات مربوط به اهمیت کتاب در جامعه ، دوره هفتم. یک دهکده دوستدار کتاب و یک جشنواره عشایری دانلود کتاب صوتی برگزار می شود.

طبق فراخوان جشنواره ، مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی مربوط به کتابخوانی ، که با مشارکت مردم ، م institutionsسسات و سازمان های فعال در دانلود کتاب صوتی میان دهقانان و عشایر انجام می شود یا قرار است سال آینده اجرایی شود ، می تواند کاندیدا شود برای شرکت در جشنواره...

Read More