“شهرهای خانواده بسیار سپاسگزار برای این فوران عشق و حمایت از آنها دریافت کرده اند در طول این زمان بسیار دشوار است. آنها می خواهم برای تشکر از پزشکی رزمندگان در پن پروتستان مرکز پزشکی و JFK مرکز پزشکی که مبارزه برای جکی در روز و روز را و کمک کارل Sr. از همان ویروس است که در زمان جکی زندگی” خانواده بیانیه خود ادامه داد.

“خانواده ویران فوق العاده ای خود دست دادن و احترام درخواست حریم خصوصی در این زمان عزاداری.”