Monthly Archives فوریه 2021

وکیل چک تهران

صادرکننده تحلیل بایستی در مورخ معلوم شده در ارزیابی , به عبارتی مبلغ نقدی را در بانک داشته باشد , در غیر این صورت مسئولیت کیفری و دولتی را به عهده خواهد داشت . مراحل وصول چک برگشتی ، برای مثال , در شرایطی که آنالیز برای روز سپس صادر شده باشد چون امید بخش است , می بایست اعتنا داشت که اصل این است که بررسی امید بخش نیست , براین اساس ثابت عهد و پیمان دهنده بودن آن به عهده صادرکننده است .

 مراحل وصول چک برگشتی ، صادرکننده نباید در حین معین شده در محاسبه , کل یا این که جزء پول را از بان...

Read More