تشنج از 10,800 قطعات تفنگ برجسته خروش در ره گیری از قاچاق سلاح و قطعات

از تشنج های اخیر 10,800 حمله سلاح های قطعات از چین است که بخشی از افزایش ره گیری از قاچاق اسلحه و قطعات حمل و نقل از چین با توجه به داده ها از ایالات متحده گمرک و حفاظت از مرزها (CBP). ماموران گمرک کشف و ضبط کرده اند در مجموع نزدیک به 5,300 قاچاق …

ادامه مطلب