دانلود کتاب صوتی

به منظور گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور و حمایت از اقدامات و ابتکارات انجام شده در زمینه کتاب و کتابخوانی و همچنین توجه به سازمانها و م institutionsسسات مربوط به اهمیت کتاب در جامعه ، دوره هفتم. یک دهکده دوستدار کتاب و یک جشنواره عشایری دانلود کتاب صوتی برگزار می شود.

طبق فراخوان جشنواره ، مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی مربوط به کتابخوانی ، که با مشارکت مردم ، م institutionsسسات و سازمان های فعال در دانلود کتاب صوتی میان دهقانان و عشایر انجام می شود یا قرار است سال آینده اجرایی شود ، می تواند کاندیدا شود برای شرکت در جشنواره. هر برنامه ، چه اجرا شده و چه انتظار می رود ، باید اهداف ، روش اجرا ، نهادهای درگیر و بودجه را مشخص کند.

با توجه به شرایط ایجاد شده توسط اپیدمی کوید 19 ، تهیه دانلود کتاب صوتی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های جدید برای ترویج مطالعه کتاب در فضای مجازی با استفاده از ابزارهای فضای مجازی ضروری است.

همچنین ایجاد تغییرات در روند اجرای جشنواره از جمله فراخوانی ، اجرا و ارزیابی برنامه ها متناسب با شرایط موجود ضروری است. با رویکرد مجازی و شرایط موجود برای حفظ سلامت شهروندان کشور ، بخش ویژه ای در این مدت به این جشنواره اضافه شده است که دانلود کتاب صوتی می تواند در استفاده و مدل سازی روستاها و ترویج کتابخوانی م effectiveثر باشد. در این دوره ، چنین برنامه هایی از اهمیت ویژه ای در زمینه فضای مجازی برخوردار هستند.

برای شرکت در جشنواره ، شما باید مجموعه ای دانلود کتاب صوتی از فعالیت ها ، برنامه ها ، اسناد و مدارک را که به امضای دهیار ، رئیس شورای اسلامی و رئیس کتابخانه یا متولی پروژه های مطالعه ، به همراه فرم های تکمیل شده به دبیرخانه مرکزی ارسال کنید.

اظهارات ممکن است شامل دانلود کتاب صوتی موارد زیر باشد:

1- اقدامات زیرساختی ، از جمله تأسیس م institutionsسسات مربوط به کتابخوانی ، از جمله کتابخانه

2- تخصیص زمین ، تهیه تجهیزات و دانلود کتاب صوتی امکانات زیرساختی

3- استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت ها در فضای مجازی برای ترویج کتابخوانی

4- فعالیت های تبلیغاتی ، از جمله مسابقات دانلود کتاب صوتی، جشنواره ها ، نمایشگاه ها و هر فعالیتی که منجر به تبلیغ کتاب و کتابخوانی به صورت ابتکاری و خلاقانه شود.

بر اساس این فراخوان ، برنامه ها و فعالیت های ترویج کتابخوانی و معرفی روستاها و عشایر عاشق کتاب باید مطابق با نیازهای محلی ، آیین های محلی و ارزش های دینی و ملی باشد و در ترویج فرهنگ کتابخوانی تأثیر پایدار داشته باشد. از مشارکت عمومی و پشتیبانی واحدهای اجرایی روستایی و عشایری لذت ببرید. از ظرفیت فضای مجازی به درستی و خلاقیت استفاده کنید؛ قادر به تقلید دانلود کتاب صوتی و عملکرد در زمینه های دیگر باشد. شما در محتوا و روش اجرا از طراوت و کیفیت برخوردارید. شما از پوشش جمعیتی مناسبی برخوردار هستید و توجه ویژه ای به زنان ، کودکان و نوجوانان دارید.

گفتنی است مدارک لازم برای شرکت در روستاهای دوستدار کتاب دانلود کتاب صوتی و جشنواره عشایر شامل موارد زیر است:

1- اصل طرح

2- فرم تکمیل شده با مهر و امضای دهیار دانلود کتاب صوتی، رئیس شورای اسلامی روستای یا قبیله قبیله ای و مسئول پروژه

3- اسناد ، شامل فیلم ها ، عکس ها ، گزارش ها یا گواهینامه ها برای فعالیت های انحصاری و ابتکاری

متقاضیان باید مدارک لازم را از طریق bookpromotion.ir@gmail.com به دبیرخانه مرکزی جشنواره دهکده ها و عشایری که عاشق کتاب هستند ، تا پایان ساعات کاری چهارشنبه 1 ژانویه 2017 ارسال کنند.